Customer Support
0
Close

Categories

Filters

  Terms and Conditions

  Inhoudsopgave:
  Artikel 1  – Definities
  Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3  – Toepasselijkheid
  Artikel 4  – Het aanbod
  Artikel 5  – De overeenkomst
  Artikel 6  – Herroepingsrecht
  Artikel 7  – Verplichtingen van afnemer tijdens de bedenktijd
  Artikel 8  – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Artikel 9  – Verplichtingen van URBAN GARDENING STORE bij herroeping
  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 11 – De prijs
  Artikel 12–  Levering en uitvoering
  Artikel 13 – Verbod levering grootschalige, illegale en professionele hennepteelt
  Artikel 14 – Betaling
  Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en verzuimsontbinding
  Artikel 16 -  Overmacht
  Artikel 17 -  Schade
  Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
  Artikel 19 - Klachtenregeling


  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door Urban Gardening Store worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Urban Gardening Store;
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  Afnemer: de persoon, natuurlijke en rechtspersonen tegelijk, die al dan niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Dag: kalenderdag; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen  modelformulier voor herroeping;
  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Urban Gardening Store gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

   

  Naam: Urban Gardening Store

  Adres: Pleinweg 240a, 3083 EZ Rotterdam

  Telefoonnummer: 010 - 4843752

  Emailadres: [email protected]

  KvK-nummer: 68690398

  Btw-identificatienummer: NL211020175B02

   

   


  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van URBAN GARDENING STORE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen URBAN GARDENING STORE en afnemer. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal URBAN GARDENING STORE voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij URBAN GARDENING STORE zijn in te zien en dat zij op verzoek van afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij  

  Artikel 4 - Het aanbod

  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als URBAN GARDENING STORE gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of, diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden URBAN GARDENING STORE niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt URBAN GARDENING STORE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door URBAN GARDENING STORE is bevestigd, kan afnemer de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft URBAN GARDENING STORE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Bij het elektronisch betalen, zal de URBAN GARDENING STORE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. URBAN GARDENING STORE kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien URBAN GARDENING STORE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. URBAN GARDENING STORE zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van URBAN GARDENING STORE waar afnemer met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of  dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 7 - Verplichtingen van afnemer tijdens bedenktijd

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) URBAN GARDENING STORE. Dit hoeft niet als URBAN GARDENING STORE heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door URBAN GARDENING STORE verstrekte redelijke en duidelijke instructies Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als URBAN GARDENING STORE niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

  Artikel 9 - Verplichtingen van URBAN GARDENING STORE bij herroeping

  Als URBAN GARDENING STORE de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. URBAN GARDENING STORE vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij URBAN GARDENING STORE aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

  URBAN GARDENING STORE kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als URBAN GARDENING STORE dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

  Artikel 11 - De prijs

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  In afwijking van het vorige lid kan URBAN GARDENING STORE producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar URBAN GARDENING STORE geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien URBAN GARDENING STORE dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Artikel 12 - Levering en uitvoering

  URBAN GARDENING STORE staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.


  URBAN GARDENING STORE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Alle opgaven door URBAN GARDENING STORE van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. URBAN GARDENING STORE kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie- schrijf- of zetfouten in aanbiedingen offertes, prospecten, publicaties, orderbevestigingen, facturen en anderszins bescheiden afkomstig van URBAN GARDENING STORE binden URBAN GARDENING STORE niet. Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer aan URBAN GARDENING STORE kenbaar heeft gemaakt.
  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal URBAN GARDENING STORE geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij URBAN GARDENING STORE tot het moment van bezorging aan afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 13 - Verbod levering grootschalige, illegale en professionele hennepteelt.

  Afnemer zal de door URBAN GARDENING STORE te leveren producten of diensten niet beschikbaar stellen, afleveren, bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, te weten ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt als bedoeld in art. 11 lid 3 en lid 5 Opiumwet, of art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit. 

  Afnemer is er mee bekend dat de levering van door URBAN GARDENING STORE geleverde producten en diensten aan een afnemer, die zich schuldig maakt aan de hierboven vermelde illegale, beroepsmatige, grootschalige teelt en/of  georganiseerde hennepteelt, dan wel het faciliteren ervan, gezien de op URBAN GARDENING STORE rustende wettelijke onderzoeksplicht, mogelijk de verdenking ten laste van URBAN GARDENING STORE oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van art 11a jo. art. 11 lid 3 en lid 5 van de Opiumwet. 

  In het kader van deze onderzoeksplicht zal afnemer bij het plaatsen van zijn bestelling bij URBAN GARDENING STORE verklaren dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt, beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt. URBAN GARDENING STORE is bevoegd aan de levering van producten voorwaarden te verbinden die zo veel mogelijk moeten waarborgen dat de producten niet zullen worden toegepast bij de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt.

  Indien afnemer de bij URBAN GARDENING STORE te bestellen producten of diensten in strijd met deze bepaling van art. 13 en de Opiumwetgeving toepast in - of ten behoeve van - de grootschalige, illegale of professionele hennepteelt, is hij aansprakelijk voor de schade die URBAN GARDENING STORE zal lijden ten gevolge van elk strafrechtelijk onderzoek en of strafvervolging, alsmede ten gevolge van de bestuursrechtelijke handhaving van bestuursdwang die tegen URBAN GARDENING STORE zal worden gevorderd. 

  Onder schade wordt begrepen alle directe of indirecte schade, materiële en immateriële schade, bedrijfsschade, gevolgschade en andersoortige schade die URBAN GARDENING STORE ten gevolge van het strafrechtelijk onderzoek en/of de strafvervolging en/of de bestuursrechtelijke handhaving zal lijden. Onder deze schade wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan, winstderving, kosten rechtsbijstand en andersoortige adviezen , reputatieschade, verlies van goederen, materiële schade en immateriële schade enzovoort.

  Artikel 14 - Betaling

  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 
  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan URBAN GARDENING STORE te melden.

  Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door URBAN GARDENING STORE is gewezen op de te late betaling en URBAN GARDENING STORE afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is URBAN GARDENING STORE gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

  Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud en verzuim/ ontbinding

  Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de afnemer, indien al hetgeen bij of krachtens de overeenkomst met URBAN GARDENING STORE verschuldigd is  of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoedingen. Voordat de eigendom van het  product niet op afnemer zal zijn overgegaan is deze niet gerechtigd het product te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.  

  Indien afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is URBAN GARDENING STORE gerechtigd:

  -    de uitvoering van deze overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
  -    deze overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat URBAN GARDENING STORE tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd alle haar verder toekomende rechten.
  In de voornoemde gevallen zijn alle vorderingen van URBAN GARDENING STORE onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, afnemer is gehouden tot onmiddellijke teruggave van producten waarvan URBAN GARDENING STORE eigenaar is.

  Artikel 16 – Overmacht

  Indien URBAN GARDENING STORE door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet in staat is aan haar verplichtingen jegens afnemer te voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

  In geval van overmacht zijdens URBAN GARDENING STORE heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet als URBAN GARDENING STORE ten gevolge van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van URBAN GARDENING STORE onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, stagnatie of problemen anderszins en/of maatregelen van enige overheidsinstantie alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
   
  Artikel 17 - Schade

  Behoudens opzet of grove schuld zijdens URBAN GARDENING STORE of haar leidinggevenden of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 afdeling 3 boek 6 BW is URBAN GARDENING STORE nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade immateriële schade bedrijfs- of milieuschade. 

  Behoudens opzet of grove schuld zijdens URBAN GARDENING STORE of haar leidinggevenden of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 afdeling 3 boek 6 BW zal afnemer URBAN GARDENING STORE vrijwaren tegen alle aanspraken van derden direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) een product en zal hij URBAN GARDENING STORE alle schade vergoeden, waaronder begrepen(juridische) adviseurskosten die URBAN GARDENING STORE lijdt ten gevolge van dergelijke aanspraken.

  Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

  Op overeenkomsten tussen URBAN GARDENING STORE en afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

  Geschillen tussen afnemer en URBAN GARDENING STORE over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door URBAN GARDENING STORE te leveren of geleverde producten en diensten, worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, tenzij regels van dwingend recht voorschrijven dat een andere Nederlandse rechtbank bij uitsluiting competent is.

  Artikel 19 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  - Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

  - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*

  - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  - [Naam consumenten(en)]
  - [Adres consument(en)]
  - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

  Compare 0

  Add another product (max. 5)

  Start comparison